ברכת אתה חונן - אורח חיים סימן קטו - הלכה א

הנוסח הנכון לספרדים וכמו כן לאשכנזים הוא 'דעה בינה והשכל', שהוא הנוסח של תנאים, אמוראים, גאונים וראשונים. ודברי מרן בשולחנו היא כבר ההוכחה לדברינו.
והטענה לפיה הנוסח עפ"י האריז"ל היא 'חכמה בינה ודעת' אין לה על מה לסמוך. נקודה אחת רגישה יש לאשכנזים המתפללים נוסח 'ספרד', והוא, שרגילים כיום כולם לומר 'חכמה בינה ודעת'. אינני מרשה לעצמי לנגוע במנהג כזה, אבל אם אחד מהם רוצה לשוב ולומר הנוסח הקודם 'דעה בינה והשכל' שהוא הנוסח הקדמון של כל האשכזנים והוא נוסח 'אשכנז' עד היום, מותר לו ואין כל מניעה, בתנאי שלא יעשה מחלוקת בצבור על זה.