ברכת אתה חונן - קטו - הלכה א

מפני שמותר האדם מן הבהמה היא הבינה והשכל קבעו ברכת אתה חונן ראש לאמצעיות שאם אין בינה אין תפלה:

ראש הישיבה:
הנוסח הנכון לספרדים וכמו כן לאשכנזים הוא 'דעה בינה והשכל', שהוא הנוסח של תנאים, אמוראים, גאונים וראשונים. ודברי מרן בשולחנו היא כבר ההוכחה לדברינו.
והטענה לפיה הנוסח עפ"י הארחז"ל היא 'חכמה בינה ודעת' אין לה על מה לסמוך. נקודה אחת רגישה יש לאשכנזים המתפללים נוסח 'ספרד', והוא, שרגילים כיום כולם לומר 'חכמה בינה ודעת'. אינני מרשה לעצמי לנגוע במנהג כזה, אבל אם אחד מהם רוצה לשוב ולומר הנוסח הקודם 'דעה בינה והשכל' שהוא הנוסח הקדמון של כל האשכזנים והוא נוסח 'אשכנז' עד היום, מותר לו ואין כל מניעה, בתנאי שלא יעשה מחלוקת בצבור על זה.