ט"ו שבט התשע"ה

שאלה: הלכה כב"ש לעת"ל

שלום
מונח בזכרוני ששמעתי בהקלטה של הרב שלעת"ל אין הלכה כב"ש ורק "אדמו"ר אחד טעה בזה". וכעת ראיתי כן בספר לקו"ת לאדמו"ר הראשון של חב"ד (פרשת קרח דף נד ג) ומקורו בספר מקדש מלך לרבי שלום בוזגלו (בראשית יז ב) משם האר"י.
אשמח להבהרה. עמנואל

תשובה:

שלום לך ע' היקר הי"ו
זכרונך אינו מטעה אותך, ואכן שמעת מפי דברים ברוח זו. ועוד, אכן נכון שבעל מקדש מלך כותב בשם האר"י מה שאתה מציין. אלא שבמחכ"ת, אין זה נכון, כיון שבדברי האר"י הקדוש במשנה זו שבעל מקדש מלך מציין אין כלום מזה, לא בליקוטי תורה הראשונים על אבות ולא בפירושו על המשנה הזו, שם האריך האר"י רבות.
בדברי האר"י כתוב רק ש'זה וזה דברי א' חיים', ודברים אלו כבר מפורשים בעירובין (יג:) ואין צורך להטריח את האר"י וכתביו בשביל זה. לכן אני מחוייב להישאר בשלי שאין דברים אלו מהאריז"ל. וביום זה שלגביו נפסקה הלכה כבית הלל בראש השנה לאילנות, נמשיך להאמין שהלכה כוותיה גם בכל אילן עץ החיים.
נוסף לכך, לע"ד, לא יעלה על הדעת שהאר"י ז"ל יאמר דבר הסותר עקרונות התורה, ואכמ"ל.
בברכה רבה