י"א תשרי תשס"ז

שאלה: סדר ותשליך בשבת

לכ' ב"ד היקו"נ הי"ו
א. כמידי שנה נתקל אני בעמדה מוחזקת הן ע"י עה"א אך לצערי הרב גם ע"י למדנים ות"ח, לפיה יש לומר את סדר ותשליך אפילו בשבת בטענה שבחו"ל לא אמרו משום חשש טלטול סדורים כאשר ערוב לא היה בחו"ל. נבוך אני מאחר ואותם גדולי פוסקי הדור הספרדים אינם סומכים על הערוב במהלך כל השנה והנה בר"ה שהוא יום הדין, כן סומכים עליו ?! אנא,משתוקק אני לקבל תשובה שתניח את דעתי.
ב. שאלות באותה רוח חוזרות בעניין אמירת "אבינו מלכנו", "צדקתך", "ברכת האילנות" (בעניין זה כבר קבלתי את תשובת הרב שמופיעה באתר), "הקפות בשבת חה"מ סוכות" (בעניין זה יש הטוענים שבעיר אלג'יר כן נהגו לומרן, היכל פתוח, אך בלי להקיף). מה דעת הרב בנדון ?
ג. האם ניתן להקיש עניין טלטול לגבי מנהג תשליך והתקנה לגבי טלטול שופר או לולב בשבת ?
בתודה וברכת תכתבו ותחתמו לחיים טאול"ש. אמן.

תשובה:

לכ' ב"ד היקר הי"ו
שלום וברכה וגמר חתימה טובה,
על תקופתנו, ימי משיחא, כבר בישרו לנו רבותינו 'שרו חכימיא למהוי כספריא וספריא כחזניא וחזניא כעמא דארעא ועמא דארעא אזלא ודלדלא', אז נא אל תתפלא. לכן אל תחוש לדבריהם החולקים על כמעט כל גדולי ישראל בכל הדורות.
מנהג תשליך בשבת הוא איסור גמור, ומטעמים רבים. לא רק טלטול הסדור האסור לכל מי שמבין עד כמה העירוב של ימנו הוא בעייתי (ובפרט לדעתם). אבל יש לאין ערוך יותר חמור. הלא כל האיסור התקיעה בר"ה שחל להיות בשבת הוא מחשש אותו טלטול, אז לשיטתם חובה עליהם לתקוע בשופר בימינו! ואינני מדבר על בקשת מחילה ותחנונים בשבת שגם הוא איסור גמור. (לגבי כל השאר ראה מאמרי בנידון).
ולגבי קושייתך זה דבר נוגד כל הגיון, לצערי הרב מושג זה של הגיון נעדר יותר מדיי מרבים במחוזותינו, אז אל תקשה עליהם.
אותו דבר לגבי אמירת אבינו מלכנו בר"ה שחל להיות בשבת. כבר האריך ר' דוד כליפא זצ"ל בתשובותיו בנידון, וקבע ברורות שאסור לומר אבינו מלכנו בשבת, אא"כ ביום הכיפורים שחל בשבת, שאם לא עכשיו אימתי?! וכן הוא לגבי צדקתך ועוד.
לגבי הקפות בשבת חוה"מ של סוכות כידוע מחלוקת היא בין רבינו סעדיה גאון מצד אחד, ובין רבינו שרירא, בנו רבינו האי ורש"י ועוד רבים מאידך. אין כאן המקום להאריך בטיעונים, אבל כיון שראיותיו של רבינו שרירא ובנו ברורות וחותכות, כל נהגו אבותינו לא לעשות הקפות בשבת. ואף שאכן היו מקומות שהמשיכו לומר אותן, שב ואל תעשה עדיף ובפרט שאף שלדעת המתירים חייבים לעמוד מבלי להקיף את התיבה, דבר שאין לנו ערב שידעו להקפיד עליו, נהגנו תמיד כדעת מרן החיד"א ומנהג ירושלים האמיתי (לא מנהיג ירושלים שממציאים כיום כדי להצדיק כל סטייה מקביעות רבותינו) לא לומר אותן, וכך יש לנהוג בפרט בא"י. ומה שטוענים שנהגו לאומרן בעיר אלג'יר, קודם כל אלג'יר אינה רובא דעלמא. אבל יש יותר: לא מצאתי עדיין בפוסקים של עיר זו מקור לדבר. רק בזה השולחן' מביא בשם זקן ירא שמים שהקדמונים היו אומרים אותו. אבל אין בזה די כדי לכפות מנהג מאד פרטי זה על צבור שלם ומגוון של דורנו אף בבית כנסת שנוסד ע"י יוצאי עיר זו. כי אם ננהג כך לא יהי לדבר סוף, ונצטרך לייבא כל מנהגי כל בית כנסת קטן ששכחו אפילו מקיומו, וזו חוכא ואיטלולא.
בברכה שלמה של שנה טובה גמר חתימה טובה וחג שמח,