אקטואליה

המשך ההתייחסות לקרן ידידות

ט"ו סיון התשע"ד

לאור העובדה שברשתות רדיו ובאינטרנט ממשיכים רבים להשתולל ולזעוק חמס על ביקורתי הנוקבת כלפי כל מי שמכשיר קבלת כסף מ'קרן ידידות', ראיתי לנכון להודיע, שאמנם בע"ה אפרסם מאמר הילכתי מפורט ושלם בנידון, אך בינתיים ברצוני להבהיר לכל קורא שעדיין קורטוב של יראת שמים בקודקודו, מהיכן יונקת ביקורת חריפה זו את הצדקתה. לכן, הנני מודיע קבל עם ועדה, שכל מי שמקבל כסף כזה הוא עבריין ברור על דברי השולחן ערוך (יו"ד סי' רנד) הפוסק מפורשות:
'אסור לישראל ליקח צדקה מן הגוי בפרהסיא',
וזה, ללא כל סייג מי הוא נכרי זה. ומרן בבית יוסף אשר לו לא השאיר מקום לכל פקפוק, וכתב:
'אסור לישראל ליקח צדקה מגוי בפרהסיא. בפרק זה בורר (סנהדרין כו:) וכתבו הרי"ף בפ"ק דבבא בתרא (ז.) אמר רב נחמן
אוכלי דבר אחר פסולים לעדות ... ופירש רש"י אוכלי דבר אחר מקבלי צדקה מן הגוים דהוי חילול השם וכן פירשו התוספות (שם ד"ה אוכלי) והרי"ף (בב"ב שם ובסנהדרין ה.) והרמב"ם (הלכות עדות פי"א ה"ה) והרא"ש (סנהדרין פ"ג סי' יב) ז"ל'. וכן הוא כמובן בבעל הטורים (שם).
וכל מי שנתפס לסגנון 'מן העובדי כוכבים' ואינו יודע או אינו מבין שמדובר בתעלולי הצנזורה הנוצרית, הוא ללא צל של ספק בור ועם הארץ.
ומה מלינים עליי שאני מגנה בחריפות כל המכשיל את עם ה' בהלכה?! עשיתי את זה בעבר כלפי גדולים בהרבה מהם, והזמן הוכיח שצדקתי, והם הודו בטעותם (על אף שבמשך עשרות בשנים חירפו וגידפו אותי רבים בגלל זה). ושום ידידות עם אישיות זו או אחרת לא תמנע בעדי להשתדל למנוע מכשול מעמי.
עלי לסיים רק בתפילה שהקב"ה יציל את כולנו הרבנים מטעויות, ואני בתוכם, כי בני אנוש ובני תמותה כולנו העלולים לטעות, למרות כל רצוננו לעשות בדיוק כרצון בוראנו.
שבת שלום