שולחן ערוך

אורח חיים

סימן לד - סדר הנחת הפרשיות בתפילין והמהדרים אשר להם ב' זוגות תפילין (4)
ה' אה' בה' גה' ד

סימן צד - צריך לכוין נגד ארץ ישראל, ודין הרוכב או היושב בקרון (1)
ה' ז

סימן קטו - ברכת אתה חונן (1)
ה' א

סימן קלא - דיני נפילת אפים (1)
ה' ו

סימן רסד - דיני הפתילה והשמן (1)
ה' א

סימן תכה - דיני ראש חודש שחל להיות בשבת (1)
ה' ב

סימן תקפא - הלכות ראש השנה ימי תחנונים וערב ראש השנה (1)
ה' א

סימן תרעא - סדר הדלקת נר חנכה ומקום הנחתו (1)
ה' ה

סימן תרעב - זמן הדלקת נר חנוכה (2)
ה' אה' ב

סימן תרפח - דין כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון (2)
ה' הה' ו

יורה דעה

סימן קצה - דברים האסורים בזמן נדותה (1)
ה' ה

אבן עזר

חושן משפט