כ"ו תמוז התשע"ה

שאלה: פרשת הרב החשוד מהעיר צפת

שלום לרב זיני שליט"א,
מאז התפרסמה פרשת הרב מצפת,מתעוררות בי הרבה שאלות בנושא הזה. אני מבקש לשתף את הרב בחלק מהן, וכמובן גם לשמוע את דעתו.
1. מהי עמדת הרב, לגבי החשדות הכבדים אודות הרב מצפת החשוד במעשי אונס.
2. בכלל, איך החברה הדתית (לאומית) יכולה וצריכה להתמודד עם תופעות מהסוג הזה (שכן כבר התוודענו לפרשת הרב מוטי אלון) ?
3. איך אפשר עוד לתת אמון באנשי דת, כאשר נחשפים לפרשיות כמו הרב מצפת והרב פינטו מאשדוד ?

בברכת שבוע טוב,
אבי

תשובה:

לכ' א' היקר הי"ו
אין ספק שפרשה כזו אם אכן כל הפרטים המתפרסמים אכן נכונים, היא מכה קשה לכל הצבור, היא חילול ה' שאין כדוגמתו, והיא הרס נורא לכל הקשור לתורה וכל שכן לכל מי שרוחש איזה שהוא כבוד לתורה. לכן אומר לך כך:
1. אם כל החשדות נכונים, האיש הזה הוא או מנוול שאין כדגמתו, או מטורף שאין כדוגמתו. וברור שלא תהיה לו מחילה עולמית.
2. איך חברה דתית צריכה להתמודד? להשיב על הדבר חייבים להבהיר קודם כל כמה נקודות. הא': איך יכול להיות שמעשים כאלה לא היו מוכרים בחו"ל (לפחות עד הדור הקודם) והם מתגלים כלא מועטים בחברה הישראלית? המסקנה המתבקשת מעובדה נוראה זו היא שיש דבר מה פסול בקביעה הצבורית מי הוא תלמיד חכם. והפסול נעוץ בשתי נקודות. האחת שהחברה הישראלית קובעת גדלות של אדם רק עפ"י ידיעותיו וכריזמטו, ולא עפ"י יראת השמיים שבו. והשנייה: אמצעי התקשורת מאפשרים לכל זב ומצורע להיהפך לגדול, אם רק הוא יודע לדבר יפה או לכתוב יפה, ולא משנה מה ערכו של תוכן דבריו, וזה אסון!
במישור הפרגמטי, עלינו להבהיר לכל יהודי, ובפרט לתמימים שבדורנו המאמינים בקלות בקדושת דמות זו או אחרת, או ביכולותיו העל אנושיות, שאין לאיש היתר לעבור על שום דבר מן ההלכה (איסור ייחוד, וכל שכן מעשה אסור והס מלהזכיר איסור גילוי עריות ר"ל) גם אם הדרישה באה מדמות המתיימרת להיות תורנית. ויש גם להזהיר, שאם באה דרישה כלשהי הסותרת את הדין הקל ביותר של ההלכה, יש מייד לפרסם שמדובר ב'שרלטן' המסוכן לצבור ולפרסם את הדבר ברבים, בבחינת 'מפרסמים את החנפים' (סוף מס' יומא). ואסור שאשה תתייחד גם עם חכם מפורסם ללא נוכחות אשתו של החכם. כמי שסבו היה חברותא של בבא סלי, אני מודיע כאן שמעולם לא קיבל בבא סלי זצ"ל אשה ביחידות!
נוסף לכך, יש להבהיר שזו המצאה של דורנו שרבנים צעירים מעמידים את עצמם כגאוני עולם, מחוללי נסים ונפלאות. אין אני בא להכחיש שיש גדולים הראויים לחולל פלאים בזכות מעשיהם ועוד יותר בזכות תפילותיהם, אבל זה לא שמענו מעולם מצד צעירים, אלא רק מצד זקני החכמים, המפורסמים בקדושת התנהגותם במשך עשרות בשנים!!! ויש להוסיף רבות בנקודה זו, אך אכמ"ל.
ועוד נקודה: התנאים הקשים שהיו נחלת תלמידי חכמים בעבר גרמו שרק אנשים טהורים עסקו בתורה, כי הייתה דרושה אהבת תורה מיוחדת כדי להסכים לחיות בתנאים גרועים אלה. בדורנו בו העיסוק בתורה מזכה לפעמים אנשים בתנאים טובים ללא כל מאמץ ראוי, משחית ללא ספק מי שאינו ראוי לכתר תורה.
ועוד אחרונה: מסורת בידינו שבימי המשיח (בימינו) השטן ידאג להכשיל גדולי האומה, ובראשם תלמידי חכמים, כדי להפיל באופן זה את כל הדור (ראה לדוגמא כתבי הרמח"ל). זהו נסיון שעלינו לעמוד בו בגבורה ובחכמה וברוב יועץ.
3. ובאשר לאימון באנשי דת, כאן אתה שוגה שגיאה נוראה. וכי באשר נמצא נוכל אחד שסרר, על כל רבני ישראל נוציא לעז?! וכי אין לנו מספיק רבנים במהלך הדורות ובכל קהילות ישראל שהוכיחו לאורך כל חייהם את גדלותם, טהרתם וקדושתם תוך מסירות נפש עילאית?! לכן, אם לא זוכה אדם לראות לנגד עיניו איש טהור כזה, שישמור לנגד עיניו גדולי העבר, תנאים אמוראים, גאונים, ראשונים ואחרונים ועוד ועוד, ויתעלם מן העגום שלפניו. לא באנשים אנו תולים את אמונתנו, אלא בהקב"ה, שב"ה יש לו די נציגים הראויים לייצג את רצונו באמת ובתמים, אף אם לעיתים מתגלה אישיות פסולה (ואף טמאה) המתהדרת בכתר תורה.
אל נשכח שגדול רבותינו הם אלו ששמרו עלינו והביאו אותנו עד הלום תוך מסירות נפש שלא הייתה כדוגמתה בעולם, ומתוך אהבה אין-סופית לעמנו. ואל ניתן לטמא אחד (או לכמה בודדים) לטמא את כל מחנה התורה. וכי בגלל שלעיתים קצין אחד מתגלה כלא כ"כ ראוי נגזור על כל הפיקוד הצבאי דין פיסול?! כך הוא בכל מסגרת, אף אם בעולם התורה המבדקים הם לאין ערוך יותר חמורים.
לכן, בא ונידבק בגדולים האמיתיים, בזקנים ובנשואי הפנים שהוכיחו את עצמם במשך עשרות בשנים, ועל ידם נדע להישמר ולהיזהר, ונדע שלא הכישורים האינטלקטואליים ולא הרטוריים או הספרותיים הם האיפיונים של תורת אמת. וזה נכון לא רק בעולם התורה, אלא באקדמיה בראש ובראשונה ובכל תחומי החברה.
ויהי רצון שהקב"ה יציל את דורנו משפלות כזו, וירחם על עמו ויאיר את עיני כולנו באור תורת אמת,