ג' ניסן התשע"ז

שאלה: הלל בביהכ"נ בליל פסח

שלום
מצוה או חיוב לומר הלל בליל הפסח בביהכ"נ, לא מופיע לא בתלמוד הבבלי ולא אצל הגאונים, רק הראשונים (רמב"ן ור"ן בסוף פסחים, רשב"א לברכות יא,א, ריטב"א בהלכות ההגדה ועוד) הסיקו מהירושלמי שיש לאומרו בברכה בביהכ"נ (צירפו לכך את האמור במסכת סופרים כ,ז) והראבי"ה כתב "ונראה בעיני ששגו בפיתרון הירושלמי" (קסח).
ואכן מנהג זה היה קשה לקבלו כפי שהעיד הריטב"א "מורי נר"ו ... הנהיג בעיר סרקוסטה לאומרו בבתי כנסיות, ובני אדם קשה עליהם מפני המנהג".
הרשב"ץ כתב (מאמר חמץ דף לו,ב): ויש מקומות נוהגין לקרותו בביהכ"נ ולא נהגנו כן.
וכן העיד ר"י עייאש (בית יהודה ב,לג) שלא נהגו לקוראו בביהכ"נ.
מעתה, אם אני מבין נכון את דרך פסיקתך הכללית, אע"פ שמרן פסק שיש לברך בביהכ"נ (אור"ח תפז,ד), צריך שלא לומר הלל בליל פסח בביהכ"נ, אע"פ שהרבה אחרונים כתבו לברך בביהכ"נ, כמו הרב חיד"א ובעל ערך השלחן ועוד.
האם הבנתי נכון ?
עמנואל גדג'

תשובה:

לכ' ידידנו היקר ע' הי"ו
רוב מקורותיך נכונים, אך לא כולם. ישנו מקור אחד שאתה מזכירו (אוכל לציינו לך בע"פ כדי לחייב אומרים דברים לקוחים לומר אותם בשם אומרם) שהוא הוכחה להלל בזמן הקדום.
מ"מ הלל זה בבית הכנסת הוא זכר להלל שהיו אומרים בשעת הקרבת קרבן פסח ולא זכר להלל שאמרנו בשעת אכילתו, שהוא ההלל שאנו אומרים בליל הסדר בבית על שולחננו (ראה המכתם ועוד).
לגבי דרך הפסיקה אתה צודק באופן כללי, אך הפעם אני מברך, ואבותי כולם בירכו בבית הכנסת, ורוב עם ישראל מברך בבית הכנסת, כולל כל אותם השסניקי"ם הסובלי"ם (מלשון ספק ברכות להקל) מתסמונת כרונית חריפה מרגע שמישהו רוצה לברך את ה' או להללו (ודרך אגב לשיטתם אינני מבין איך הם פוסקים כמרן על אף כל המקורות שציינת והידועים להם היטב!?!), ופתאום נאחזים בקרנות המזבח כדי למנוע בחירוף נפש את ה'פגיעה' הנוראה בה' ובתורתו אם מברכים אותו או מהללים אותו.
ועל זה אומר מיד, כבר בכמה מאמרים הוכחתי שכל הגאונים, ופה אחד, מסכימים שאם עם ישראל רוצה לקבוע הלל מסיבה מוצדקת, הם רשאים, ואין בדבר כל איסור. וכיום רוב עם ישראל מברך על הלל בבית הכנסת, לכן אין כל איסור. ועצם דברי הרשב"ץ מוכיחים שיש היתר כיון שיש שנהגו ו'ספק ברכות להקל במקום מנהג לא אמרינן' מקובל גם על הרב ע"י זצ"ל, על אף שהוכחתי שהיה אסור לו להסכים עם זה לפי שיטתו.
ועל אף שהרשב"ץ היה מרא דאתרין בחו"ל וגם מהר"י עייאש, בזה לא שמענו להם ובירכנו את ה' בהלל בשמחה מבלי למעט בכבודם בכל אופן שהוא.
בברכת חג שמח,