ח' שבט תשס"ז

שאלה: ברית מילה בתענית אסתר מוקדם

שלום רב לכבוד בן-דודי היקר הי"ו

הברית אמור להתקיים בבית הכנסת.

האם להגיד תחנון בשחרית.

האם להגיד תחנון במנחה.

נראה שהברית מתוכנן צמוד לשקיעה ולקיים סעודת מצוה אחרי ערבית. מתי לעשות קידוש של הברית ? מי יטעם ?


בתודה ובברכת פורים שמח.

ע"ה רחמים א. זייני

תשובה:

לכ' ר' היקר מאד הי"ו

שלום וברכה ומזל טוב.

ההחלטה לאחר את הברית רק מפאת התענית היא טעות גסה וחמורה, בורות ועם-הארצות. וסמיכתה לשיקעת החמה עוד יותר גרוע, משום שכל איחור עלול לפסול את הברית ולחייב האב ח"ו. יש לקיים את הברית בבוקר, כי כך הזמן הנכון עפ"י ההלכה, בבחינת וישכם אברהם בבוקר, ואת השמחה לקיימה במוצאי התענית. ואין חובת סמיכת סעודה לברית אלא למי שעיקר המצוה בעיניו היא מילוי בטנו. וכבר דן באריכות בזה התשב"ץ בתשובותיו ואין צורך להוסיף על דברי קודשו.ואם הכוונה היא על מנת לא להטריח את הצבור פעמיים, אם הם אנשים יראי ה' שיקיימו מאת הברית בזמן בבוקר ויכנסו את כל היהודים בירושלים הבירה בששון ושמחה לערב ויקיימו ויקבלו את הצבור בדברי תורה על הברית ודי והותר בכך.

את הקידוש יש לקיים בשעת הברית ולתת לאם לטעום. ולגופו נשל עניין לא ברור שאבי הבן ודעימיה חייבים בתענית זה ובפרט השנה. אבל אל להם לפרוש מן הצבור, ובפרט שלא יקיימו את השמחה הם לבדם ללא הצבור שלא יוכל לאכול.

מזל טוב ופורים שמח.